Autor: Joanna Kalman

Temat: Doskonalenie techniki rachunkowej w zbiorze W; „ W kantorze”

Grupy metod wykorzystywane w lekcji :

·                     odgrywanie ról, inscenizacje, symulacje

·                     grupowe myślenie twórcze ('burza mózgów', 'deszcz pomysłów' itp.)


Kto? Kiedy? Dla kogo?
Uczniowie klasy pierwszej , podczas realizacji działu: Liczby i działania, albo uczniowie klasy drugiej jako ćwiczenie doskonalące technikę rachunkową.

Cele lekcji:
Uczeń wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych:
- stosuje w praktyce własności działań,
- operuje danymi i potrafi je wykorzystać,
- szacuje,
- posługuje się przybliżeniami( jednostka monetarna)


Krótki opis przebiegu zajęć:
Uczniowie podzieleni na zespoły otrzymują zadania sytuacyjne i polecenie do wykonania. Każda z grup ma do dyspozycji tabelę kursów walut w kantorze i na podstawie tej tabeli dokonuje obliczeń.

Słowa kluczowe:
Modelowanie sytuacji praktycznych , czyli odczytywanie i przetwarzanie informacji

Tytuł kroku: PODZIAŁ KLASY NA ZESPOŁY

Przebieg zajęć:
Uczniowie wchodząc do sali losowali z kapelusza małe figury geometryczne i zgodnie z wylosowanym znaczkiem zajmowali oznaczone miejsca: kwadraty z kwadratami, trójkąty z trójkątami itp.

Uwagi:
Każda grupa pracowała przy dwóch zsuniętych ławkach. Na każdym stanowisku pracy widoczna jest nazwa zespołu TRÓJKĄTY, KWADRATY, TRAPEZY...

Tytuł kroku: Wstępna organizacja zajęć

Przebieg zajęć:
Na początku lekcji przekazałam uczniom informację, ze są właścicielami kantoru walut. Muszą spośród siebie wybrać LIDERA, który będzie kierował pracą zespołu. Po upływie minuty każdy zespół przedstawił swojego LIDERA. Przypięłam LIDEROM identyfikatory z literą L i przekazałam potrzebne do pracy materiały ( kartki papieru, cienkopisy, flamastry). Przedstawiłam także SEKRETARZA, który wylosował z kapelusza karteczkę, która nie była figurą geometryczną ( był to stożek).

Uwagi:
Pomysł na tę lekcję zaczerpnęłam z czasopisma dla nauczycieli MATEMATYKA, nr 4 lipiec/sierpień 2005, artykuł " Po co mi ta cała matematyka".

 

 

Materiał pomocniczy nr 1

 

TABELA KURSÓW WALUT W KANTORZE „SPEKULANT”.

 

WALUTA                            KUPNO                      SPRZEDAŻ

 

100USD                                332,50                           347,50

100EUR                                419,00                           438,00

100AUD                               245,00                           252,00

100CAD                               268,00                           276,00

100HUF                                    1,70                               1,85

100CHF                                273,00                           281,00

100GBP                                610,00                           626,00

100UAH                                 61,50                             66,00

100JPY                                     2,90                               3,20

100CZK                                  13,40                             14,00

100DKK                                 56,50                             57,60

100EEK                                  26,90                             28,00

100NOK                                 51,00                             52,30

100SKK                                  10,50                11,50

100SEK                                   46,20                            47,50

100LTL                                 121,50                          126,00

100LUL                                 628,00                          649,00

100RUB                                  10,50                            12,50

100SIT                                      1,70                              1,86

100EURb                                   3,70                               4,27    

 

Tytuł kroku: Kryteria oceny pracy kantorów

Przebieg zajęć:
Na tablicy wywiesiłam punktację, zgodnie z którą ocenialiśmy pracę zespołów - kantorów.

Uwagi:
Za udzielenie bezbłędnej odpowiedzi: 5 pkt
Za udzielenie niepełnej odpowiedzi: 2 - 3 pkt
Za udzielenie błędnej odpowiedzi: 0 pkt

 

Tytuł kroku: Pan Tadeusz w kantorze

Przebieg zajęć:
SEKRETARZ przekazał LIDEROM tabelę WYMIANY WALUT oraz treść problemu , nad którym będą pracować. Natomiast ja poinformowałam uczniów na czym będzie polegało ich zadanie: Pan Tadeusz prosi o wymianę . Ile wypłacicie p. Tadeuszowi? Kwotę musicie zaokrąglić zgodnie z poleceniem. Poinformowałam ich również, ze na rozwiązanie tego zadania mają 10 minut.
Uczniowie pracowali w swoich kantorach: odszukiwali w tabeli walutę i jej kurs. Następnie przeliczali dolary amerykańskie i dolary kanadyjskie.

Uwagi:
Nie pozwoliłam na korzystanie z kalkulatorów, które uczniowie próbowali uaktywnić w telefonach komórkowych.
Uczniowie świetnie poradzili sobie z organizacją pracy. Jedni analizowali dolary amerykański, inni kanadyjskie. Taki podział pracy przyczynił się do tego, iż zmieścili się w czasie. Po 10 minutach SEKRETARZ zebrał kartki z rozwiązaniami. Położył je na ławce na której zawsze odbywa się sumowanie punktów. Ta ławka od zawsze nosi nazwę EKSPERCI. Na tej lekcji tę rolę pełniłam ja i SEKRETARZ.

 

Materiał pomocniczy nr 2

 

Pan Tadeusz, który przebywał od dłuższego czasu w Stanach Zjednoczonych, przyniósł do kantoru wszystkie swoje oszczędności, aby wymienić je na złotówki: 24250 dolarów amerykańskich (USD) i 12550 dolarów kanadyjskich (CAD). Ile wypłacicie Panu Tadeuszowi? Podajcie kwotę z dokładnością do grosza.

 

Tytuł kroku: Wojażewscy dokonują wymiany walut

Przebieg zajęć:
Zespoły otrzymały kolejne kartki z problemem, który musieli rozwiązać. Ich zadaniem było dokładne zapoznanie się z treścią i na podstawie tabeli kursu walut podanie ilości litów i łatów zakupionych przez p. Wojażewskich. Na wykonanie tego zadania uczniowie mieli również 10 minut.
W tym czasie, gdy kantory pracowały nad drugim problemem, ja wspólnie z SEKRETARZEM dokonywałam oceny poprawności wykonania zadania nr 1 zgodnie z prezentowana punktacją. Punktacja była notowana przez SEKRETARZA z boku na kartce, aby nie rozpraszać pracujących uczniów. Po upływie 10 minut SEKRETARZ zebrał rozwiązania i tak jak poprzednio położył do oceny.

Uwagi:
W czasie wykonywania drugiego polecenia zauważyłam, że uczniowie dwóch zespołów po wykonaniu obliczeń zamieniali się kartkami i sprawdzali poprawność wyników. Czyli nastąpiła kontrola w zespole.

 

Materiał pomocniczy nr 3

 

Państwo Wojażewscy jada na wakacje i chcą kupić za 10 tysięcy zł po połowie litewskie lity (LTL) i łotewskie łaty (LVL). Ile litów, a ile łatów zakupią Wojażewscy? Podaj kwoty z dokładnością do 1 lita i 1 łata.

 

Tytuł kroku: Podróżnik wymienia walutę.

Przebieg zajęć:
Zespoły otrzymały kolejne zadanie: po przeczytaniu treści musieli odpowiedzieć na postawione pytania. Ile zapłaci podróznik za kupowane waluty? Czas pracy został wydłużony o 3 minuty, czyli musieli się zmieścić z rozwiązaniem w ciągu 13 minut.
W tym czasie, gdy uczniowie liczyli, ja sprawdzałam poprawność zadania nr 2 i wspólnie z SEKRETARZEM przyznawaliśmy punkty (5 - 0 ).

Uwagi:
W czasie realizacji tego polecenia uczniowie w zespołach tak usprawnili sobie liczenie, że nie mogłam wyjść z podziwu. Następował podział zadań w grupie, liczenie indywidualne, po czym wymiana kartek z obliczeniami i wzajemna kontrola. Tak myślenie twórcze polegało takze na odkrywaniu sposobu na dobrą organizację pracy w zespole; tak by znaleźć poprawnie zależność między walutami, aby szybko zamienić pieniądze i zrobić to bezbłędnie.

Materiał pomocniczy nr 4:

 

Podróżnik wyruszający w podróż na północ Europy kupił: 9000 koron duńskich (DKK), 3000 koron norweskich (NOK), 20000 koron szwedzkich (sek). Ile złotych zapłacił podróżnik za kupowane waluty?

 

 

 


 Refleksja
Lekcję uważam za niezwykle udaną. Uczniowie wszystkie zadania sytuacyjne, które mieli do wykonania, rozwiązali poprawnie. Potknięcia, które zdarzały się grupom, były to typowe błędy rachunkowe. Radzili sobie z szacowaniem, dobrze posługiwali się jednostkami monetarnymi, poprawnie stosowali własności działań w zbiorze W. Zaskoczyli swoim twórczym rozwiązywaniem niełatwych problemów.