OPIS I  ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘCIA „JA TEŻ POTRAFIĘ”

 

Pierwsze spotkanie integracyjne „Ja też potrafię” odbyło się

3.10.2002 r.  i zapoczątkowało cykl przedsięwzięć integracyjnych uczniów klas I naszego  gimnazjum. Idea tego rodzaju spotkań wiąże się z zasadą wychowania poprzez zadania oraz ma na celu zaprezentowanie uzdolnionych uczniów wszystkich klas pierwszych.

         Udział w spotkaniu jest dobrowolny. Wszyscy, którzy chcą zaprezentować swoje uzdolnienia oraz umiejętności sami deklarują chęć uczestnictwa w imprezie. Bardzo istotnym elementem tego spotkania jest zaproszenie na nie rodziców, którzy chcą poznać szkołę oraz włączyć się do wspólnej zabawy.

         Spotkanie sprzyja propagowaniu wzorców godnych naśladowania, do których należą: odwaga, tolerancja, szacunek, poczucie własnej godności.

 

CELE SPOTKANIA

 

Ø     Integrowanie zespołu uczniów klas pierwszych gimnazjum.

Ø     Aktywny udział uczniów w życiu szkoły.

Ø     Budowanie pozytywnych relacji między uczniami, rodzicami oraz pracownikami szkoły.

Ø     Aktywizowanie uczniów.

Ø     Propagowanie wzorców osobowych oraz uzdolnień.

Ø     Identyfikacja uczniów i rodziców ze szkołą.

Ø     Rozwijanie oraz popularyzacja zainteresowań sztuką, literaturą oraz szeroko pojętą kulturą.

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

Uczestnik spotkania powinien:

 

1.    identyfikować się ze szkołą,

2.    mieć poczucie przynależności do społeczności uczniowskiej,

3.    angażować się w szkolne przedsięwzięcia,

4.    szanować koleżanki i kolegów,

5.    efektywnie współdziałać w budowaniu pozytywnych relacji międzyludzkich,

6.    wartościować i doceniać zaangażowanie własne i kolegów w przebieg oraz klimat spotkania,

7.    mieć świadomość kształtowania postaw, do których należą: odwaga, tolerancja, okazywanie szacunku,

8.    czuć potrzebę aktywnego udziału w życiu klasy oraz szkoły.

 

EFEKTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ø     Zacieśnienie więzi emocjonalnych miedzy zespołami klasowymi  i wychowawcami.

Ø     Identyfikacja uczniów i rodziców z nową szkołą

Ø     Poznanie umiejętności artystycznych uczniów.

Ø     Aktywny udział uczniów w życiu klasy i szkoły.

Ø     Tworzenie zwyczajów szkoły.

        

         Ponadto impreza przyczynia się do propagowania, jak również kształtowania oraz rozwijania zainteresowań  związanych z muzyką, literaturą, malarstwem, tańcem, sportem.

         Upowszechnianie tego rodzaju wzorców ma stanowić przeciwwagę dla agresji, brutalności i znieczulicy społecznej.

 

 

Uczestnicy otrzymują pamiątkowy dyplom potwierdzający aktywny udział w spotkaniu.

 

 

Przedsięwzięcie opracowała i  zainicjowała Grażyna Brożyńska i Agnieszka Ostrowska.