Autor: Agnieszka Świdroń

Temat: Na tropach śmieci

Grupy metod wykorzystywane w lekcji :

·                     czytanie i notowanie ze zrozumieniem

·                     grupowe myślenie twórcze ('burza mózgów', 'deszcz pomysłów' itp.)


Kto? Kiedy? Dla kogo?
lekcja geografii w klasie I gimnazjum

Cele lekcji:
Planowane osiągnięcia uczniów:
- uczeń wie jak funkcjonuje wysypisko śmieci,
- wyjaśnia jakie znaczenie ma segregacja, powtórne wykorzystanie odpadków,
- potrafi współpracować w zespole,
- dostrzega związek pomiędzy ilością produkowanych przez nas śmieci a stanem środowiska przyrodniczego

Krótki opis przebiegu zajęć:
Wprowadzeniem do lekcji była wycieczka uczniów klas I na pobliskiego wysypiska odpadów komunalnych.
Już w szkole uczniowie realizowali swoje zadania w grupach. Celem lekcji było zapoznanie ich z problemem składowania, segregacji i powtórnego wykorzystania odpadów. Poza zagadnieniami z edukacji ekologicznej, wprowadziłam elementy edukacji regionalnej - młodzież dowiedziała się jak zorganizowany jest wywóz śmieci w ich mieście. Co jako mieszkańcy możemy zrobić aby nasze miasto było czysty i nie zasypały nas rosnące sterty śmieci.

Słowa kluczowe:
segregacja, recykling, odpady komunalne, biogaz, kompostowanie odpadów, biodegradacja, składowanie

Tytuł kroku: Wprowadzenie

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Wprowadzeniem do lekcji był wyjazd młodzieży klas I na wysypisko odpadów komunalnych do Sianowa. Zapoznali się tam z funkcjonowaniem tego zakładu. Sposobami składowania, segregacji i przetwarzania odpadów.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
wyjazd na wysypisko nie jest konieczny (choć bardzo może on pomóc przybliżyć problem -zapach rozkładających się odpadków jest niezapomniany), lekcje można przeprowadzić robiąc wprowadzenie w klasie.

 

Tytuł kroku: Rozpoczęcie zajęć

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Wchodząc do sali uczniowie losują kolorowe kartki, które nadają przynależność do 1 z 5 grup oznaczonych kolorami.
-proszę zająć stół oznaczony kolorem zgodnym z wylosowaną kartką.
Następnie nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę zajęć i przedstawia im zadania.
- proszę by każda grupa wyznaczyła z pośród siebie lidera.
Nauczyciel przedstawiłam kryteria oceny pracy w grupach. (uczniowie zdobywają pkt za zadania, oraz za pracę w grupach, za najlepsze slogany pkt przyznaje klasa).

Następnie nawiązując do wspomnień z wycieczki wprowadziłam uczniów w tematykę zajęć i powiedziałam jakie będą ich zadania.
Poprosiłam by każda grupa wyznaczyła z pośród siebie lidera.
Przedstawiłam kryteria oceny pracy w grupach.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Losowanie grup przy wchodzeniu do sali bardzo usprawnia prowadzenie lekcji gdy ma się do dyspozycji tylko jedną godzinę, poza tym pomoże ono zintegrować się pierwszakom i jest najsprawiedliwszywe w ich opinii.
Przygotowaniem stołów, oznaczeń i rozdaniem potrzebnych materiałów powinni zająć się dyżurni uczniowie podczas przerwy.

Tytuł kroku: Realizacja

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Uczniowie wspólnie opracowują zadania zawarte w kartach pracy.
Następnie grupy prezentują wyniki swojej pracy. Po odczytaniu haseł klasa wybiera ich zdaniem najlepsze i przedstawiciel grupy pisuje je na tablicy.
Następnie liderzy losują po jednym pytaniu niespodziance dla grupy (gdy odpowiedź zna lider -grupa zdobywała 2 pkt, jeżeli odpowiadała cała grupa – 1 pkt )

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Warto popracować nad rekwizytami. Uczniowie powinni obejrzeć prawdziwe zakupy ( butelki z napojami, kartony mleka, wielkie pudełko z czekoladkami, oczywiście w jednorazowych foliowych torebkach)

Materiał pomocniczy:

·                     Karta pracy

Karta pracy

 

 "Na tropach śmieci"

 

1. Przeciętna zawartość koszy na śmieci w koszalińskich domach przedstawia się następująco:


          

 

                Część z nich może być ponownie wykorzystana przez przemysł czyli poddana recyklingowi.

                Wymieńcie które:

 

 

 

3. Czy na pewno wiecie co należy wrzucać do pojemników na surowce wtórne?

                Uzupełnijcie schemat podanymi śmieciami

puszki po konserwach, torby foliowe, zabrudzone tłuste opakowania,  torby papierowe,  żarówki, kartony, naczynia żaroodporne, gazety, papier zabrudzony i tłusty, butelki zgniecione i odkręcone, oczyszczone opakowania plastikowe, złom żelazny, szkło bezbarwne i kolorowe, zgniecione puszki aluminiowe, które miały kontakt z substancjami toksycznymi, soczewki od okularów, świetlówki, puszki po konserwach, książki.

                 

·                     Pytania dla liderów

Pytania dla liderów.

1.      Jak ze śmieci pozyskuje się energię?

2.      Jak wygląda symbol graficzny Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w Koszalinie –widoczny, np. na pojemnikach na śmieci?

3.      Naszkicuj znak graficzny informujący, że dany produkt podlega recyklingowi.

4.      Podaj przykład odpadów które podlegają biodegradacji.

5.      Czy pamiętasz ile na wadze na wysypisku odpadów ważyła wasza klasa (możesz pomylić się o 15 kg) ? 

Tytuł kroku: Podsumowanie

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Ostanie zadanie grup -”burza mózgów”. Każda grupa dostaje kartę oznaczoną ich kolorem gdzie do specjalnej tabeli wpisują po trzy pomysły jak ekologicznie postępować z odpadami, następnie oddaje kartkę następnej grupie. Karta wraca do właścicieli z 15 pomysłami (nie mogą się one powtarzać) spośród których grupa wybiera 3 ich zdaniem najciekawsze i prezentuje je klasie.
Próba odpowiedzi na to pytanie jest jednocześnie podsumowaniem lekcji.
Jako pracę domową uczniowie otrzymali polecenie naszkicowania planu najbliższej okolicy i zaznaczenia na nim sygnaturami pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, pojemników PCK na odzież używaną, sklepów gdzie skupują butelki, pojemników na odchody zwierząt i określeniu ile minut drogi od domu się znajdują.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Podczas pracy ważne jest tempo, uczniowie powinni być mocno zmobilizowani i pracować pod „presją czasu” da to ciekawsze wyniki i dostarczy trochę emocji.

Materiał pomocniczy:

·                      

 

Tytuł kroku: Prezentacja pracy uczniów

Prace/działania/wypowiedzi uczniów:
Produktami uczniów powinny być: wypełnione karty pracy, pomysły na ekologiczne postępowanie z odpadami zebrane z specjalnych tabelach oraz hasła propagujące ekologie (można je rozpropagować w szkole)