Autor: Anetta Borsuk

 

Lekcja pierwsza - pierwsze elementy metody

3.1 Temat lekcji, cele zajęć i 'NaCoBeZU' - czego uczniowie mają się nauczyć i po czym nauczyciel pozna, że cele zostały osiągnięte.

3.1.1 Temat lekcji i cele sformułowane w języku ucznia:

JĘZYK ANGIELSKI TEMAT: THERE IS A TABLE IN MY ROOM Cele lekcji: -poznasz nowe słownictwo z zakresu opisywania przedmiotów i miejsc, -będziesz utrwalał umiejętność opisu-tym razem opiszesz swój pokój, -powtórzysz wiadomości dotyczące czasu Present Simple i Present Continuous-czasów, które wykorzystasz w swoim opisie.

3.1.2 NaCoBeZU - czyli na co będę zwracał uwagę, czego będę oczekiwać i wymagać od uczniów po tej lekcji:
Na pewno będę zwracała uwagę na: -umiejętność poprawnego wysławiania się i dobierania odpowiedniego słownictwa związanego z tematem lekcji, -sposób wymawiania i akcentowania wyrazów. Czego będę oczekiwać: -uczeń na tej lekcji zapozna się ze słownictwem, które będzie mu potrzebne do opisania swojego pokoju i zastosuje je w opisie, -zapamięta je (sprawdzę to systematycznie podczas sprawdzianów ze słówek), -będzie używał wyrażeń: there is, there are w swoim opisie

 

Lekcja druga - pierwszy i drugi element metody

3.2 Temat lekcji, cele sformułowane w języku ucznia, 'NaCoBeZU' + pytania kluczowe

JĘZYK ANGIELSKI TEMAT: HOLIDAYS IN THE USA Cele lekcji: -poznasz wszystkie nazwy świąt, które obchodzone są w Stanach Zjednoczonych a także daty ich celebrowania, -każde święto będziesz potrafił przyporządkować do sposobu, w jaki jest ono obchodzone, -poznasz okoliczności, na których upamiętnienie są one celebrowane. Na co będę zwracała uwagę: -sposób artykulacji wyrazów, w języku angielskim, -umiejętność doboru słownictwa tematycznie związanego z lekcją, -sposób porozumiewania się podczas pracy w grupie (czy uczniowie konsultują się w języku angielskim). PYTANIA KLUCZOWE: 1. Jakie znasz święta obchodzone w Stanach Zjednoczonych? 2. Które ze świat amerykańskich obchodzimy w naszym kraju? 3. Jakie są różnice w celebrowaniu świąt w USA i w Polsce? 4. Kiedy obchodzimy poszczególne święta? Wymień daty, które zapamiętałeś.

 

Lekcja trzecia - konspekt lekcji.

3.3 Temat lekcji, cele sformułowane w języku ucznia, 'NaCoBeZU' + pytania kluczowe + informacja zwrotna dla ucznia

3.3.1 Autor: Anetta Borsuk

3.3.2 Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI

3.3.3 Temat: I LOVE YOU JUST THE WAY YOU ARE.

3.3.4 Cele sformułowane w języku ucznia:

Będziecie potrafili: - określić temat i nastrój zasłyszanej piosenki, - zastosować w kontekście poznane słownictwo, -wyszukać opuszczone słowa spośród innych wyrazów, - odnaleźć w piosence słowa, które nie zostaną podane, - przetłumaczyć je i ułożyć z nim zdania.

3.3.5 'NaCoBeZU', czyli: Na co będę zwracał uwagę - czego będę oczekiwać i wymagać od uczniów po lekcji:

Po lekcji uczniowie będą potrafili: -wyliczyć i wskazać słownictwo tematycznie związane z miłością, -nazwać uczucia bliskoznaczne do wyrazu MIŁOŚĆ. Przy ocenie pracy uczniów będę brała pod uwagę: -efekty pracy w grupach (umiejscowienie nazw uczuć i odpowiedni ich dobór z listy podanych przez nauczyciela), -sporządzenie notatki dotyczącej pierwszej randki, -odpowiednio zaprezentowane przez grupy opisy osób, które będa na ilustracjach.

3.3.6 Przebieg lekcji. Metody i aktywności:

1. Uczniowie wysłuchują piosenki pt. I love you just the way you are. 2.Wyszukują samodzielnie i wpisują w odpowiednie miejsca słowa, które, w tekstach rozdanych w grupach, zostały pominięte. 3. Określają nastrój piosenki. 4. Umiejscawiają słowa i wyrażenia w odpowiednie miejsca na wykresach (lista słów podana przez nauczyciela). 5. Uzupełniają tekst słowami ze zbiorów. 6. Opisują postacie z ilustracji dostosowując nazwy odpowiednich uczuć, stanów.

3.3.7 Kluczowe pytania dla uczniów:

1. Jakie uczucia towarzyszą człowiekowi w życiu? 2. Dlaczego człowiek musi kochać? 3. Kiedy mówimy o przyjaźni a kiedy o miłości? 4. Spróbuj wymienić wszystkie nazwy uczuć, które znasz.

3.3.8 Przykłady informacji zwrotnej:

Informacją zwrotną może być: -opisanie ustne sytuacji widzianych na ilustracjach, -notatka w zeszycie, w której będą wszystkie elementy lekcji (m.in. słownictwo tematycznie związane z lekcją).

3.3.9 Refleksje nauczyciela:

Na każdej lekcji, którą prowadzę, staram się oceniać kształcąco uczniów. Tu w wyżej wymienionych lekcjach także uczniowie byli przeze mnie oceniani-kiedy wykonali zadania według wskazówek.

3.3.10 Refleksje uczniów:

Kiedy
pracujemy w grupach, zawsze jesteśmy oceniani-czasami jedna grupa a czasami więcej osób. Lubię tak pracować, jest ok. Gdy pracujemy dobrze, to lekcja jest ciekawa i wiele z niej się uczymy. Kiedy wiemy, na co Pani będzie zwracała uwagę, to od razu staramy się w ten sposób pracować.